Eestimaa on suveräänne,
vabade eestlaste maa

Programm

Vaba Eesti (protesti) Erakond on uue ühiskonna loomise protsesside algataja, uute elukorralduslike kokkulepete alusel, kus Eestimaa kodanikel on kõrgeim otsustusõigus, nende
vabadust ja õigusi loovutamata.

Vaba Eesti (protesti)Erakond on vabade suveräänsete inimeste ühendus. Ühenduse eesmärk on lõpetada senine erakondlik poliitiline juhtimine ja anda Eestimaa juhtimine üle Eestimaa kodanikele. Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi tema vabadust, tervist ja õiglust piiravatele süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale.

Vaba inimese kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisevõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda, süüdistamata teisi inimesi või olusid. Vaba inimene loob südametunnistuse alusel koostöös kõigi teiste hingestatud olenditega, arvestades säästlikke ja loodust hoidvaid meetodeid, austades ja väärtustades teisi hingelisi olendeid. Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse.

Vaba Eesti Erakond loob elukeskkonna tänase Eestimaa piirides. Loomise protsessis on iga Eestimaa elaniku (kodanik ja mittekodanik) panus olulise tähtsusega. Uue ühiskonna loomise protsesside käivitamiseks on vajalik laiapõhjaline koostöö Eestimaal elavate erinevate rahvuste ja väljaspool Eestimaad vabade rahvaste ühenduste vahel.

Vaba Eesti Erakonna esimene prioriteet on korraldada referendum, kus rahval tuleb otsustada:

 1. Euroopa Liidu liikmelisus. Miks? Sest Euroopa Liitu astumine polnud õiglane. 14. september 2003 hääletas Eestimaa kodanik Euroopa Liitu astumise üle.
  Rahvahääletuse nimekirjas oli 867 714 hääleõiguslikku kodanikku. Kehtiva hääle andis neist 553 111 ehk 63,74%. Tulemuseks oli:
  Jah: 369 657 ehk poolt oli 66,83% (369 657 / 553 111)
  Ei: 183 454 ehk vastu oli 33,17% (183 454 / 553 111)
  Tegelikult aga hääletas poolt vähem kui pool hääleõiguslikust kodanikkonnast ehk 42,60% (369 657 / 867 714).
  Hääletus polnud õiglane, et nii vähese suhtarvu alusel pandi paika Eestimaa suveräänsusega seotud küsimusi. Eestimaa saatuse peab otsustama vähemalt 75% valimisõigusega. Lisaks, Euroopa Liit pole enam see, mille poolt toona hääletati. Ta on oluliselt ja põhimõtteliselt muutunud. Ja need muudatused ei ole rahva poolt heaks kiidetud. Ka nende poolt, kes toona EL-i astumist toetasid.
 2. Eestimaa põhiseadus. Miks? Täna kehtiva põhiseaduse alusel pole Eestimaa rahval otsustusõigust ja puudub võimalus valida ja tagasi kutsuda President ja valitsus.
 3. Eesti Vabariik kui juriidiline keha, võõrriigi äriregistris, lõpetamine. Millega lõpetatakse ka kõik Euroopa Liidu ajal sõlmitud kokkulepped ja tühistatakse kõik tehingud. Kustutatakse eraisikute pangalaenud ja võlgnevused. Euroopa Liidu ajal olnud valitsusjuhid ja ametnikud võetakse vastutusele ja hüvitavad Eestimaa kodanikele kogu tekitatud kahju.
 4. Erakondliku poliitideoloogia lõpetamine. Miks? Eestimaa kuulub Eestimaa kodanikele ja otsustusõigus peab olema Eestimaa kodanike käes, alt ülesse põhimõttel.

Vaba Eesti Erakonna programm näeb ette:

Eestimaa juhtimine:
Eestimaa kodanikul on kõrgeim otsustusõigus. Puuduvad poliitilised erakonnad ja poliitiline reklaam. Riigikogu (tulevikus nimetatud Vanematekogu) saadikud valitakse rahva poolt alt ülesse. Riigikogu (Vanematekogu) saadikud valitakse neljaks aastaks. Saadikuks saab olla iga Eestimaa hääleõiguslik kodanik. Kõigepealt valitakse kodanike poolt Külakogu, kuhu kuulub igast külast 2 Külavanemat, üks mees ja teine naine (Eestimaal a 4500 küla. Väiksemad külad koonduvad, et moodustada 500 elanikuga esindus). Kodanikel on otseõigus tagasi kutsuda Külavanem. Külavanemad (a 2000 inimest) valivad Vallakogu, kuhu kuulub igast vallast 2 esindajat (mees ja naine). Külavanemad valivad ka Riigivanema. Külakogul on otse õigus tagasi kutsuda Vallavanem, Riigikogu saadik ja Riigivanem. Vallakogu valib Vallavanemad ja Vallavanemad moodustavad Riigikogu koosseisu ehk Rahvasaadikud. Rahvasaadikud riigikogus valivad endi hulgast ühe mees ja ühe nais Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest.

Vanematekogu saadikud esindavad Eesti riiki suhtluses teiste riikide, kogukondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kõrgeimal tasemel. Saadikud juhivad samuti enda piirkonna maa- ja linnaelu. Eestimaa hääleõiguslikul kodanikul on õigus enda valitud esindaja tagasi kutsuda igal ajal kui selle saadiku tagasikutsumiseks on saadud tema poolt valitud häältest 75% hääli tagasikutsumiseks ja nad peavad tagasikutsutud saadiku asemele hääletama uue saadiku. Eestimaa uues ühiskonnas on igal kodanikul vastutus. Tegu=vastutus=tagajärg. Iga saadik Vanematekogus pole puutumatu ja vastutab samuti oma sõnade ja tegude eest oma isikliku varaga ja ajaga. Eestimaa kodanik tugineb ainult südametunnistusest lähtuvatele põhimõtetele. Eestimaa elanikul pole lubatud kahjustada ühtegi elusolendit, loodust ega materiaalset vara ühiskonna kokkuleppeid eirates.

Erinevate haldusüksuste (endised ametkonnad, ministeeriumid ja ministrid) juhtideks palgatakse juhtivtöötajad konkursi alusel.

Moodustatakse Tarkade koda, kuhu kuuluvad igast eluvaldkonnast kogenud ja teadlikud inimesed. Tarkade koda annab soovitusi ja teeb ettepanekuid Riigikogule uue ühiskonna loomisel, Eestimaa juhtimisel, Eestimaa elaniku hariduse, tervise, vabaduse ja Eestimaa looduse parandamiseks.

Õigus, õiglus ja turvalisus:
Eestimaa kodanike õigusi kaitseb ja õigluse eest hoolitseb Eesti Rahva Õigus Koda (endine Kohtusüsteem), kus rahva (Külakogu) poolt valitud õigusemõistjad teevad otsused ühiskonna kokkulepete rikkujate kohta. Eesti territooriumi ja elanike kaitseks ning korra hoidmiseks luuakse Rahvaarmee (endine Kaitsearmee, Kaitseliit) ja Rahva Kaitse üksus (endine Politseiamet). Me ei saada oma kodanikke võõrriikide konflikte lahendama ja me kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest. Anname amnestia vangidele ja tühistame karistused, välja arvatud nendele, kes on tapnud inimese, vägistanud, inimröövi, kahjustanud inimese tervist, rasked varavastased kuriteod, vargad, pedofiilia, lapsepilastaja, riigireetur. Muudame karistusi ja vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused.

Haridus:
Meie haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest on igas lasteaias, koolis, kinnipidamiskohtades, samuti kõigi vanusegruppide õppes ja ümberõppes. Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt kui ka hariduskeskustes kohapeal. Koolitajad käivad ettevõtetes ja asutustes kohapeal, lisaks jagame koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina. Lastel on võimalik valida koduõppe ja teiste õppevõimaluste vahel. Lastele ja kõigile Eestimaa kodanikele mõeldud uus haridusprogramm õpetab looma ja täisväärtuslikult elama. Õppimisele panustatakse aega 2-3 tundi päevas. Õppimine loovtööde ja praktikate kaudu. Lapsed hakkavad praktikal käima põllumajanduse ettevõtetes, taludes, farmides ning õpivad toidu loomist, distsipliini ja töötegemist. Toetame laste spordi tegemist. Toit on elu alus ja kõigi haiguste ravim. Laste ja kogu liikmeskonna toitlustus on tervislik ja tervisesaadiku vastutusalas. Eestimaa kodanikul on põhiharidus tasuta.

Tervis:
Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused, kus pakutakse ühtlasi ka ravi haigetele uudsete, inimese sõbralike tehnoloogiatega ja ravimitega, tervise spetsialistide sissetulek sõltub tervete inimeste arvust. Mida rohkem terveid inimesi, seda suurem on tervisespetsialisti tasu. Me kasutame oma igapäevaelus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid. Kasutatavad ravimid on ainult ilma kõrvalnähtudeta, läbinud usaldusväärsed katsetused ja on tervisele ohutud.

Toidu tootmises ja kasvatamisel pole lubatud kasutada inimesele ja loodusele kahjulikke väetisi, keemiatooteid, mürke ja GMO muundamist. Kaubandusvõrgus on lubatud müüa tervislikke ja tervist toetavaid tooteid. Massimeedia kanalites on olulisteks teemadeks tervis ja puhas toit, elu kooskõlas puhta loodusega.

Ettevõtlus:
Juriidiliste ettevõtete asemel on inimesed isiklikult oma nime ja vastutusega tehingute tegemisel. Iga eraisik saab avada arveldamiseks enda nimele nii erakonto kui ettevõtluse konto. Ettevõtluse konto kasutusõigust saab jagada teiste partneritega, millega jagatakse ka
vastutust. Läbi isiku tehingute tegemisega kaob ära kuritegevus, korruptsioon, maksudest kõrvale hiilimine, vastutusest taganemine.

Maksundus ja raha:
Maksusüsteem on lihtne, kõigile arusaadav ja täidetav. Makse kogume selleks, et katta ära vajalikud kulutused Eestimaa arendamisel. On üks maks, 12% igalt rahaliselt tehingult ehk Tarbimismaks. Suuremahulised ühiskonnale vajalikud projektid tehakse rahva ühisrahastusega.

Meil on oma raha ja arveldussüsteem.

Meil on üks arvelduskeskus Eestimaa kodanike jaoks, Eesti Rahahoidla, mis vahendab Eestimaa kodanike ja mittekodanike arveldusi. Eestimaal puuduvad välismaised kommertspangad. Välisarveldused toimuvad rahvusvaheliste kokkulepete alusel läbi Eesti
Rahahoidla. Eestimaa kodanikul on laenud intressivabad. Igal Eestimaa kodanikul on automaatselt arvelduskonto ja seda ei saa ära võtta, blokeerida, sulgeda, kui elad Eestimaa inimesi ja keskkonda austades, hoides ja väärtustades. Konto saab iga kodanik sünni hetkest
ja tema surma puhul läheb see konto tema pärijatele. Kõigil Vaba Eesti kodanikel ja tööloaga välismaalastel on õigus arvelduskontole, kui teda ei ole süüdistatud rahapesus, terrorismis, finantskuritegudes (sellistel juhtudel ei saa ta ka tööluba).

Kodaniku omanikutulu:
Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole, mille ta saab kätte üks kord aastas. Omaniku tulu katab ära iga kodaniku inimväärsed elamiskulud ja see tulu kasvab, kui ta panustab oma aega Eestimaa kui maa väärtuse kasvu ja arengusse. Inimesed käivad ka tööl, et panustada Eestimaa arengusse ja väärtuse kasvu. Iga inimene on kui ettevõtja ja elu toimib kokkulepete ja südametunnistuse alusel. Tööl käimine on nauding ja iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane. Pensionäre pole, sest pension on asendunud omaniku tuluga. Pole vajadust aastaid tööstaaži näidata, et pensioni välja teenida.

Eestimaa varad:
Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Eestimaa kodanikele, ning nende kasutus otsustatakse Vanematekoja saadikute kaudu ja kodanike heakskiidul.

Strateegilised ettevõtted nagu energia, vesi, kanalisatsioon, prügimajandus, TV, raadio, internet, telefonilevi, maavarade ja loodusvarade tööstus, raudtee, lennutransport, laevandus, kinnisvara kuuluvad Eestimaa kodanikele ja teenindavad kodanike huve.

Eestimaa maad ei müüda välismaalastele, vaid müüakse 99 aastast rendiõigust. Me toetame leiundust, teadust, tervishoidu, haridust, mis on kooskõlas tervikliku mõtlemisega, loodust austav ja inimese teenistuses.

Vaba Eesti Erakonna teised põhimõtted:
Riigi teenistujate ja ametnike koosseisu vähendada ning minna üle konkursi korras töökohtade täitmisele, kus igaühel on isiklik vastutus. Kuna puudub poliitika, siis endiste riiklike ametkondade asemel on poliitikavabad eraisikust ettevõtjad Eestimaa Vanematekoja
teenistuses.

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused, kus töötavad konsultant-koolitajad ja nad aitavad Eestimaa elanikke vajalike toimingute ja protsesside läbiviimisel. Konsultantkoolitaja on Eesti kodaniku parim sõber tema ettevõtluse ja elutoimingute edendamisel.

Me kasutame oma igapäeva elus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vabaenergia lahendusi.

Immigratsiooni reeglid tuleb üle vaadata. Immigrante ei toetata Eestimaa kodanike arvelt. Neil on õigus elada ja tööd teha Eestimaal, kui oskavad väljendada ennast Eesti keeles, teevad tööd ja loovad väärtust, on läbinud eksami Eestimaa elukorralduse põhimõtete ja
väärtuste teemal, vastutavad oma tegevuse eest, arvestades tagajärgedega. Tagajärgedeks võib olla riigist väljasaatmine.

Meil on täielik usu- ja meelsusvabadus, sõnavabadus.

Vaba Eesti Erakond

Liitumine

Liitumisel vajuta allaolevale nupule ning prindi avaldus välja, lisa allkiri ja saada aadressile: Väike-Karja 7-7, Tallinn, 10140.

Me ei aktsepteeri digiallkirja.